Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A NetSoft Informatika Kft. (továbbiakban „NETSOFT” vagy „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a http://okosugyvitel.hu és a https://netsoft.hu/ (a továbbiakban: „Honlap”) látogatóit és a Honlapon regisztrált felhasználóit (a továbbiakban: „Felhasználó”) a Honlapon elérhető számlázó program, CRM program, készletnyilvántartó program, valamint házipénztár programhoz (a továbbiakban: „Programok”) kapcsolódóan a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A NETSOFT megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Honlap használata során az annak természetéből fakadó kockázatok az európai uniós és a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

A szolgáltatás regisztrációja során a Felhasználó által megadott adatok kezeléséért Adatkezelő felel, mint adatkezelő.

A Felhasználó a Szolgáltató által biztosított programba rögzített adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, az ilyen adatok vonatkozásában a Felhasználó viseli a kizárólagos felelősséget, melyre vonatkozó rendelkezéseket a Felhasználó a saját adatkezelési szabályzatában köteles rendezni.

 

1.) Adatkezelő adatai

Név: NetSoft Informatika Kft.
Székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.
Képviselő neve: Gáll Kálmán ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-369785
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 12036282-2-43
Számlavezető pénzintézet: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11721026-20265751
E-mail: info@okosugyvitel.hu

2.) A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Honlap szolgáltatásait igénybe tudja venni (a továbbiakban: Regisztráció).

A Honlapon történő Regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Felhasználó által megadott e-mail címre tájékoztatást, reklámokat, ajánlatokat küldjön a Programokkal, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban (marketing célú hozzájárulás).

A Regisztráció során Felhasználóknak a következő személyes adataikat adhatják meg:

 • elektronikus levelezési cím
 • jelszó
 • kapcsolattartó személy neve
 • telefonszám, mobiltelefonszám

Felhasználói profil

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói profilját, amely a következő személyes adatokat, és személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazza:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai.

A Felhasználói profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a Regisztráció során opcionálisan megadható adatait megadni, a megadott adatait módosítani, az adatokat törölni, valamint a Honlap által kínált egyéb szolgáltatásokat igénybe venni.

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Regisztráció és Felhasználói profil használata

Adatkezelő a Honlap segítségével elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

• a Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatáshoz kapcsolódóan a kapcsolattartás a Felhasználókkal, illetve ennek érdekében az adatbázis kezelése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Honlapon történő regisztráció esetében addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Adatkezelő célja, hogy reklámokat, ajánlatokat és tájékoztatást küldjön a Programokkal, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Telemarketing során 

Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó által a Regisztráció során vagy a Felhasználói profilban megadott telefonszámán az Adatkezelő az ajánlataival megkeresse a Programokkal, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a Regisztráció fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználó a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételére a regisztrációja, vagy fiókja törlését követően nem jogosult.

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció során az adatszolgáltatás az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik, amelyet Felhasználó a Regisztráció során az Általános Szerződési Feltételek megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával adhat meg. Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

5.) Naplózás 

A Honlapon keresztül történő regisztráció, bejelentkezés, dokumentum-továbbítás kapcsán a személyes adatok automatikusan tárolásra (naplózásra) kerülnek az Adatkezelő által a Honlapon alkalmazott cookie-k segítségével. A cookie-k használatára vonatkozó részletes tájékoztatás a Cookie szabályzatban érhető el.

6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy további Adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe.

Az anonimizált – természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható – adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Felhasználó hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Felhasználó hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai, elemzési vagy más jogszabályban meghatározott célra.

7.) Az adatkezelés helye 

A Programban kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a http://okosigyvitel.hu/  és a https://netsoft.hu/ honlapok.

8.) Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Tájékoztatás

Az Adatkezelő Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt személyes adatairól. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Felhasználó a tájékoztatás iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok módosítása, helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken)

 1. személyes adatainak helyesbítését, valamint

 2. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;

 2. az érintett kéri;

 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elrendelte.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ehhez előzetesen nem járult hozzá; valamint

 • a Rendeletben vagy a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.) Adatbiztonság

Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technológiai támogatását jelenti.

Az Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során a Rendeletben és az Infotv.-ben előírtaknak, az egyéb adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó csak az lehet, aki/amely rendelkezik azokkal tárgyi, technikai, személyi feltételekkel, amelyek szavatolják az Adatkezelő által feldolgozásra átadott személyes adatok biztonságát.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan adatvédelmi nyilatkozatot ad ki, amelyet jogosult időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. A Honlap felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozat kerül közzétételre, de a Felhasználó erre irányuló kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.

A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

10.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az NETSOFT mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az 1. pontban meghatározott elérhetőségeink valamelyikére.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

11.) Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2018. május 24.