Online számla

Jogszabály változás! 2018. július 1-jétől azonnal online kell küldeni a NAV szerverére a 100 000 Ft áfa értéket elérő számlákat
Online számla a NAV által üzemeltetett,
a kiállított számlákat ellenőrző rendszer
2018. július 1-jétől

 
 

Jogszabály változás! 2018. július 1-jétől követően a NAV részére kötelező az AZONNAL ONLINE adatszolgáltatás azon kiállított számla esetén, melynek áfa tartalma eléri a 100 000 Ft-ot

 

Okos-Ügyvitel valamennyi online számlázó modulja biztosítja az Online Számla Rendszer adatszolgáltatási kötelezettséget, már jóval az előírt határidő előtt!

 
 

Okos-Ügyvitel a jogszabály változásra felkészítve:

 • a 100 e Ft feletti áfa-s számla azonnal továbbítódik a NAV szerverére
 • a számla kiállítása előtt ellenőrizzük a számlán szereplő adatokat
 • számla listában jelezzük a NAV által visszaküldött állapotot
 •  

  FONTOS! Győződjön meg róla, hogy az Ön által használt számlázó rendszert felkészítették / felkészítik az online számla rendszerre!

   

  FONTOS! Az adatszolgáltatás még nem történik meg jelenleg, csak július 1-jétől kezdődően! Az induláshoz kapcsolódó szükséges beállításokról fokozatosan nyújtunk tájékoztatást!

  • Kérdés-válaszok a 2018. július 1-jétől teljesítendő online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban

    

   1. A számlák online adatszolgáltatását milyen programoknak kell teljesíteniük?

   2. 2018. július 1-jétől fogva az online számla adatszolgáltatás kötelező funkció minden számlázó programban?

   3. Kikre terjed ki a számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség?

   4. A nem belföldön készített számlákról is kell adatot szolgáltatni?

   5. Kézi számlázás tilos lesz 100 ezer forint áfa érték felett?

   6. A PTGSZLAH megmarad 2018. július 1-je után is?

   7. Egy másik tagállamba vagy harmadik országba történő értékesítés számlája, ha nem tartalmaz áfa-t, úgy ezekről nem kell majd adatot szolgáltatni? Az összesítő nyilatkozat megmarad?

   8. Online pénztárgép használata mellett keletkezett számlákat is kell továbbítani a NAV részére?

   9. A NAV mostantól látni fog minden adatot, amit az ügyviteli rendszerben tárolunk? Látni fogja az összes kiállított bizonylatot, vagy akár a készletnyilvántartást?


   1. A számlák online adatszolgáltatását milyen programoknak kell teljesíteniük?
   Számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak kell teljesítenie az adatszolgáltatást. A számlázó programot használó adóalany nem mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól például olyan indokkal, hogy az általa használt program külföldi fejlesztésű.

   2. 2018. július 1-jétől fogva az online számla adatszolgáltatás kötelező funkció minden számlázó programban?
   Mindaddig használható adatszolgáltatásra nem alkalmas számlázó program is, amíg nem kell adatszolgáltatást teljesíteni, vagyis nem állítunk ki a számlázó programmal egy másik belföldi adóalany részére olyan számlát, amiben 100 e Ft-ot elérő áfa van. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az adóértékhatár csökkenése várható a jövőben, így olyan adóalany is online számlaadat-szolgáltatásra válhat kötelezetté, akinek a program beszerzésekor nem volt 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számlája


   3. Kikre terjed ki a számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség?
   Az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra vonatkozik.


   4. A nem belföldön készített számlákról is kell adatot szolgáltatni?
   Az adatszolgáltatási kötelezettség független a számla létrehozásának földrajzi helyétől, azt kell figyelembe venni, hogy a számlakibocsátó belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen és a számla legalább 100 000 forint másik belföldi adóalanyra áthárított adót tartalmazzon. (azaz magánszemély részére kiállított számla nem továbbítható a NAV szerverére)


   5. Kézi számlázás tilos lesz 100 ezer forint áfa érték felett?
   Nem várható ilyen szabályozás, viszont a legalább 100 e Ft áfa összeget tartalmazó kézi számlát kézzel kell iktatni majd 5 naptári napon belül a NAV által előírt weboldalon.


   6. A PTGSZLAH megmarad 2018. július 1-je után is?
   A PTGSZLAH nyomtatványon a NEM adóalany részére, nyugta helyett kibocsátott számlák adatai szerepeltetendők, így a kétféle adatszolgáltatás egymás mellett való működésének nincs akadálya, a PTGSZLAH megszűnése nem várható.


   7. Egy másik tagállamba vagy harmadik országba történő értékesítés számlája, ha nem tartalmaz áfa-t, úgy ezekről nem kell majd adatot szolgáltatni? Az összesítő nyilatkozat megmarad?
   A másik tagállamba vagy harmadik országba teljesített adómentes termékértékesítésről számlázó programmal kiállított számla adatairól nem kötelező online adatszolgáltatást teljesíteni. Az összesítő nyilatkozattételi kötelezettséget (A60-as nyomtatványt) az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség bevezetése nem érinti.

   Azaz csak a 100 e Ft-ot meghaladó áfa tartalmú számlákra vonatkozik az adatszolgáltatás, ha a vevő belföldi adóalany


   8. Online pénztárgép használata mellett keletkezett számlákat is kell továbbítani a NAV részére?
   Online pénztárgép használata mellett kiállított számlákra ugyanúgy vonatkozik a törvényi előírás, ha belföldi adóalany számára állítunk ki számlát, melynek az áfa tartalma eléri a 100 e Ft-ot.


   9. A NAV mostantól látni fog minden adatot, amit az ügyviteli rendszerben tárolunk? Látni fogja az összes kiállított bizonylatot, vagy akár a készletnyilvántartást?
   NEM! Az adatszolgáltatás technikája olyan, hogy az ügyviteli rendszer küld adatot a NAV szerverére és nem a NAV kér le adatot az ügyviteli rendszerből! A számlázó programok csak a kimenő számlák adatait továbbítják és azokból is jelenleg csak az a kötelező, amelynél a vevő belföldi adóalany és az áfa összege pedig eléri a 100 e Ft-ot.

   A fentiekből következik, hogy a NAV nem kap adatot sem a készletnyilvántartásról, sem az ügyfél, vagy termék listáról, továbbá semmilyen egyéb, az ügyviteli rendszerben tárolt adatról. Lényeges tehát, hogy a NAV nem is tudja lekérdezni ezen adatokat, csupán fogadja a kiállított számlák adat tartalmát.


  • Az Online Számla rendszere

   2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

   A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan teljesítendő. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz.

   Nyomtatvány, például számlatömb alkalmazásával történő számlázás – tehát kézi számlázás – esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni. Az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni. Ez a határidő rövidül akkor, ha a számla 500 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Az 500 ezer forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmazó számla adatait már a számlakibocsátás utáni napon rögzíteni kell a webes felületen.

   Az adatszolgáltatási kötelezettség főszabály szerint a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított olyan számlákra terjed ki, amelyekben 100 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított áfa van.

   Az online adatszolgáltatás bevezetésének és az adatokat kezelő rendszer kialakításának célja a gazdaság további fehérítése az adócsalások visszaszorításával. Ezt kiegészíti a NAV szolgáltatásaként az ingyenes online számlázó funkció. A fejlesztéssel nagy mennyiségű számlaforgalom válik láthatóvá és követhetővé a NAV számára, így hatékonyabb lehet a kockázatkezelés és jelentősen emelkedhetnek az áfabevételek.

   Az Online Számla rendszerében

   • a kiállított számlákról valós idejű adatok érkeznek a NAV-hoz,
   • a kiállított számlákat lekérdezhetik a számlabefogadók és a számlakibocsátók is,
   • a nagy mennyiségű számlaadat gyorsan elérhető hatékony kockázatelemzés és ellenőrzés céljára, ami segíti az adócsalások felderítését,
   • az adatszolgáltatás automatizálásával az adminisztratív terhek csökkennek a számlázó programot használóknál,
   • az új rendszer kiváltja a számlakibocsátók összesített adatszolgáltatását.

    
   A megoldás alapját egy olyan összetett informatikai rendszer-együttes jelenti, amely képes

   • az adózók által rendszer-rendszer kapcsolattal, az elektronikus szabványüzenetben küldött számlaadatok fogadására, ellenőrzésére, és a küldés visszaigazolására,
   • webes felületen a számlaadatok manuális rögzítésének támogatására,
   • az azonnal elérhető számlaadatok révén a gazdasági tevékenységek és folyamatok nyomon követésére.

    
   Az Online Számla a NAV ellenőrzési munkáját segíti, átláthatóbbá teszi a gazdasági folyamatokat és szélesíti a jogkövető adózók körét.

   A NAV által üzemeltetett tájékoztató oldal az online számla rendszerrel kapcsolatban: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/home

  • A nemzetgazdasági miniszter ……/2018. (…….) NGM rendeletének tervezete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

    

   Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (9) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés d), i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

   1. § A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

   [E rendelet alkalmazásában]

   „5. adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy a 13/A. § (1) bekezdés szerinti közleményben meghatározott adatszerkezetben.”

   2. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

   [A számlázó programmal szemben követelmény, hogy]

   „d) biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. § szerinti elektronikus úton történő továbbítását.”

   (2) A Rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

   „(6) A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.”

   3. § A Rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

   „4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása

   13/A. § (1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

   (2) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gép-gép interfész használatához szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentésén alapuló nyilvántartásba vétele.

   (3) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az (1) bekezdés szerint történt a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság rendszere visszaigazolta.

   (4) Ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni.

   (5) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az állami adó- és vámhatóság rendszerének sikeres feldolgozásra vonatkozó visszaigazolása ellenére észleli, hogy hibás adatszolgáltatás történt, az adatszolgáltatást a hiba elhárítását követően meg kell ismételni. Az ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.

   (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével is megteheti.

   (7) Ha a (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása nem történt meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig a (6) bekezdésben foglaltak szerint köteles teljesíteni.

   13/B. § (1) Ha a számlázó program által kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.

   (2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról.

   (3) Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

   (4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

   (5) A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát meghaladó üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internet szolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.”

   4. § A Rendelet

   a) 8. § (1) bekezdés c) pontjában az „elnevezésű funkcióval.” szövegrész helyébe az „elnevezésű funkcióval, és”, szöveg

   b) 17. § (2) bekezdésében az „A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet” szövegrész helyébe az „Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet” szöveg lép.

   Záró rendelkezések

    

   5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   (2) Az 1-3. § és a 4. § a) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

   6. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.