Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név: NetSoft Informatika Kft.
Székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.
Képviselő neve: Gáll Kálmán ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-369785
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 12036282-2-43
Számlavezető pénzintézet: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11721026-20265751
E-mail: info@okosugyvitel.hu

2. Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a NetSoft Informatika Kft. ügyviteli nyilvántartó rendszer használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint az online ügyviteli rendszerhez kapcsolódóan a Szolgáltató honlapján felsorolt mindenkori kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása

3.1 A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az adott szoftver használatára a 4. pontban meghatározott díjazási feltételek alapján. A szerződés a Szolgáltató weboldalán elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével és az űrlapon hivatkozott általános szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató a mindenkor hatályban lévő általános szerződési feltételeket a hivatalos honlapján teszi közzé.

3.2. A szerződés határozatlan időre szól.

3.3 A Felhasználó a szerződést írásban indokolás nélkül 30 nap felmondási idővel bármikor megszüntetheti a 4. pontban meghatározott díjazási feltételekre figyelemmel. (rendes felmondás)

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a szerződés felmondása (rendes felmondás) az éves díj teljes felhasználása előtt történik, úgy az éves díj fel nem használt részére nem tarthat igényt.

Amennyiben az éves használati díj kifizetése a díjbekérőn meghatározott fizetési határidőt követő 30 napon belül nem történik meg, illetve bármely kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos 30 napon túli lejárt tartozása van, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. (Írásbeli közlésnek minősül a faxon, elektronikus levélben, postai úton küldött levél) Felmondás esetén a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó szolgáltatását megszünteti, és szolgáltatáshoz való hozzáférést megakadályozza a regisztrációs adatok felfüggesztése mellett.

A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerződés megszűnésével, a Szolgáltató adatkezelési jogosultsága megszűnik és a Felhasználó személyes adatai a Szolgáltató adatbázisából maradéktalanul törlésre kerülnek.

4. Fizetési feltételek

4.1 A Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás a mindenkori árlistában meghatározott tételszám (tétel limit) eléréséig ingyenes. A fent hivatkozott tétel limit a mindenkori árlistában külön-külön modulonként kerül megállapításra.

4.2 A tétel limit meghaladása esetén a Felhasználó éves díj megfizetésére köteles.

4.3 A Szolgáltató az általa biztosított Szolgáltatás használati díját minden esetben éves díjban állapítja meg.

4.4 A Szolgáltató a Szolgáltatás díját, vagy a tétel limit mértékét a „4.5 pontban írtak kivételével” módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld a Felhasználó részére, legalább 30 nappal a változtatást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban a módosított szolgáltatási díjak vonatkoznak.

4.5 Amennyiben a Szolgáltató a hatályos árlistában árgaranciát, vagy tétel limit garanciát tüntet fel, úgy a szolgáltató vállalja, hogy az ott rögzített időszakban (vállalt időszak) sem a használati díj, sem a tétel limit mértékét nem módosítja azon Felhasználók részére, akik a vállalt időszakban regisztrálnak, vagy a vállalt időszakban válnak díjfizetésre kötelessé.

4.6 A Szolgáltatás a mindenkori árlista alapján meghatározott tétel limit első alkalommal történő meghaladásakor válik díjkötelessé. A használati díj a Szolgáltató által kiállított megrendelő bizonylaton rögzített fizetési határidő lejártával esedékes. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítette az éves díjat, Szolgáltató a Felhasználó részére a számlát megküldi.

4.7 Az éves díj teljes felhasználását követően a Szolgáltató az aktuális árlistában meghatározott tétel limit és árak alapján tájékoztatja a Felhasználót a következő éves periódusra vonatkozó fizetési kötelezettségekről. Ennek mértékét a Szolgáltató az aktuális árlistában rögzített árak, valamint árgarancia és tétel limit garancia figyelembe vételével állapítja meg.

5. A Felhasználó kötelezettségei

5.1. A Felhasználó köteles a regisztrációs űrlapban szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ennek elmaradásából eredő minden kárét a Felhasználót terheli a felelősség. A Felhasználó felel az általa rögzített adatok valóság tartalmáért.

5.2. A Felhasználó felel a Szolgáltatás igénybevételéhez és üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás kizárólag élő Internet kapcsolat mellett használható.

5.3. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

5.4. A programhiba lejelentése, csak írásban tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

6. Felelősség

6.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget, illetve a tapadó kárt is), amelyek a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben keletkeznek.

Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

6.2 A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.

6.3 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használata során közvetlenül, közvetetten felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért, továbbá a Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó által igénybe vett internet és infrastruktúra elemeiben bekövetkezett meghibásodásért.

7. Adatvédelem

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó regisztráció önkéntes. A regisztrációs űrlap kitöltésével és megerősítésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az abban megadott személyes adatait a Szolgáltató az irányadó jogszabályi rendelkezések betartásával adatkezelőként kezelje.

A szerződés megkötésétől egészen megszűnéséig a Szolgáltató jogosult a regisztráció során megadott adatok kezelésére.

A Szolgáltató vállalja, hogy a szoftver használatával kapcsolatban tudomására jutott a Felhasználóra vagy a Felhasználó tevékenységére vonatkozó minden nemű információ, tény, adat, amely egyébként a nyilvános adatbázisban nem fellelhető, üzleti titokként őrizni köteles. Az üzleti titkot a Szolgáltató harmadik személy tudomására csak akkor hozhatja, hogy ha erre előzetesen őt a Felhasználó írásban feljogosította.

A titoktartási kötelezettség kiterjed a Szolgáltató valamennyi alkalmazottjára, tagjára és közreműködőjére.

A Felhasználó a Szolgáltató által biztosított programba rögzített adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, az ilyen adatok vonatkozásában a Felhasználó viseli a kizárólagos felelősséget, melyre vonatkozó rendelkezéseket a Felhasználó a saját adatkezelési szabályzatában köteles rendezni.

Adatvédelemmel kapcsolatosan elolvashatja a részletes Adatkezelési szabályzatunkat, valamint a weboldallal kapcsolatos Cookie tájékoztatónkat és Jogi nyilatkozatunkat:

Adatkezelési szabályzat
Cookie tájéjoztató
Jogi nyilatkozat

8. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás előterjesztését követően legkésőbb 3 munkanapon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

9. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Felhasználó az ÁSZF módosításait a Szolgáltatás módosítás hatálybalépését követő első alkalommal történő igénybevételével elfogadja.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.05.24.